Bí Tích Chữa Lành

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Bí Tích Chữa Lành

"Ngay cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, xin Chúa đừng bỏ con" (Tv). Phận người thật mau qua, mới ngày nào tóc còn xanh, nay đã điểm bạc - Mới ngày nào chạy ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết