Giới Răn Yêu Thương

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (27.06.2018) hằng tuần: Thực thi các giới răn là sống kinh nghiệm tương quan cá nhân với Thiên Chúa

** Đặt để luật lệ trước tương quan cá nhân với Thiên Chúa không trợ giúp con đường lòng tin. Việc đào tạo kitô không dựa trên sức mạnh của ý chí, nhưng trên việc ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên (25.08.2017): Giới Răn Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật ...