Good News Reflection

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Phục Sinh (26.04.2017): Sự sáng đã đến thế gian.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,16-21) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai ...

Wednesday of the Second Week of Easter (April 26, 2017): Living free of condemnation

Today's Readings: Acts 5:17-26 Ps 34:2-9 John 3:16-21 www.usccb.org/bible/readings/042617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone who believes in him might not ...

Tuesday of Second Week of Easter (April 25, 2017): Feast of Saint Mark, evangelist

Today's Readings: 1 Peter 5:5b-14 Ps 89:2-3, 6-7, 16-17 Mark 16:15-20 www.usccb.org/bible/readings/042517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus appeared to the Eleven and said to them: "Go into the whole world and proclaim the Gospel to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh (24.04.2017): Phải sinh lại bởi nước và Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,1-8) Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông ...

Monday of the Second Week of Easter (April 24, 2017): Is the Holy Spirit alive and active in you?

Today's Readings: Acts 4:23-31 Ps 2:1-9 (with 11d) John 3:1-8 www.usccb.org/bible/readings/042417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. There was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. He came to Jesus at night and ...

Second Sunday of Easter - Sunday of Divine Mercy (April 23, 2017): How to continue the Easter experience

Today's Readings: Acts 2:42-47 Ps 118:1-4, 13-15, 22-24 1 Peter 1:3-9 John 20:19-31 www.usccb.org/bible/readings/042317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the ...

Saturday in the Octave of Easter (April 22, 2017): Synced to Serve

Today’s Readings: Acts 4:13-21 Ps 118:1,14-21 Mark 16:9-15 www.usccb.org/bible/readings/042117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus had risen, early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom ...

Friday in the Octave of Easter (April 21, 2017): Moving forward into mature spiritual growth

Today's Readings: Acts 4:1-12 Ps 118:1-2, 4, 22-27a John 21:1-14 www.usccb.org/bible/readings/042117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (20.04.2017): Thầy đây đừng sợ!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24,36-48) Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế ...

Thursday in the Octave of Easter (April 20, 2017): Growing beyond the need for miracles

Today's Readings: Acts 3:11-26 Ps 8:2ab, 5-9 Luke 24:35-48 www.usccb.org/bible/readings/042017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way, and how they had come to recognize ...