Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên, Năm A (01.10.2017): Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38).   Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh ...