Lễ nhớ

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (20.09.2018): Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Tegon, Phaolô Chong Hasang và các bạn Tử đạo tại Hàn Quốc.

Phúc Âm: Lc 7, 36-50 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên (17.09.2018): Lễ nhớ Thánh Robert Bellarmine, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*.

Phúc Âm: Lc 7, 1-10 "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2018): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Phúc Âm: Ga 19,25-27 "Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (13.09.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Lc 6, 27-38 "Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên (05.09.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Calcutta, Nữ tu*

Phúc Âm: Lc 4, 38-44 "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên (03.09.2018): Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Lc 4, 16-30 "Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Phúc Âm: Mc 6, 17-29 "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (28.08.2018): Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Mt 23, 23-26 "Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên (27.08.2018): Lễ nhớ Thánh Monica*

Phúc Âm: Mt 23, 13-22 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên (22.08.2018): Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương

Phúc Âm: Lc 1, 26-38 "Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, ...