Ra khỏi chính mình

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03.10.2017): Ra khỏi chính mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước ...