Suy Niệm Chúa Nhật 8 Thường Niên C

Suy Niệm Chúa Nhật 8 Thường Niên C

Lời Chúa: Lc 6, 39-45  Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn ...