Suy Niệm Thứ 3 Tuần 8 Thường Niên

Suy Niệm Thứ 3 Tuần 8 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 10, 28-31 Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: ...