Suy Niệm Thứ 5 Tuần I Mùa Chay

Suy Niệm Thứ 5 Tuần I Mùa Chay C

Lời Chúa: Mt 7, 7-12 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được cho, hãy tìm kiếm thì anh em sẽ tìm thấy, hãy gõ thì sẽ ...