Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, ...