Thánh Gioan Tẩy Giả

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Phúc Âm: Mc 6, 17-29 "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2017): Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 17-29) Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã ...