Thực thi ý Chúa

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (27.06.2018) hằng tuần: Thực thi các giới răn là sống kinh nghiệm tương quan cá nhân với Thiên Chúa

** Đặt để luật lệ trước tương quan cá nhân với Thiên Chúa không trợ giúp con đường lòng tin. Việc đào tạo kitô không dựa trên sức mạnh của ý chí, nhưng trên việc ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên (29.06.2017): Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông Đồ. Lễ Trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16,13-19) Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người ...