Tin Mừng thánh Marcô

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2017): Lễ Kính Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 6, 17-29) Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên (10.06.2017): Tín thác vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 38-44) Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên (09.06.2017): Ðấng Kitô là Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 35-37) Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên (08.06.2017): Mối quan tâm hàng đầu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 28b-34) Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên (07.06.2017): Có sự sống lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 18-27) Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên (06.06.2017): Một qui luật sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 13-17) Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (22.04.2017): Chúa hiện ra nhiều lần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 16,9-15) Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy ...