Tin Mừng thánh Marcô

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay (09.03.2018): Hãy yêu mến Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 12,28b-34). Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, Năm B (25.02.2018): Thôi đừng đầy đọa nhau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,2-10). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên (13.02.2018): Tín thác vào tình yêu của Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8, 14-21) Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên (12.02.2018): Dấu lạ của tình thương

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8, 11-13) Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên, Năm B (11.02.2018): Phong cùi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,40-45). Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Thường Niên (10.02.2018): Lòng quảng đại của Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8,1-10) Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên (09.02.2018): Hãy mở ra

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 31-37) Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Thường Niên (08.02.2018): Ơn cứu độ đại đồng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7, 24-30) Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Thường Niên (07.02.2018): Vấn đề sạch dơ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 7,14-23) Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào ...