Tín thác vào tình yêu của Chúa

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên (13.02.2018): Tín thác vào tình yêu của Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8, 14-21) Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con ...