Tinh thần phục vụ đích thực

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên (14.11.2017): Tinh thần phục vụ đích thực

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,7-10) Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ...