Tông đồ

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2018): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 20, 20-28 "Các con sẽ uống chén của Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên (03.07.2018): Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 20, 24-29 "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (11.06.2018): Lễ nhớ Thánh Banaba, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 10, 7-13 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh (14.05.2018): Lễ Kính Thánh Matthia, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Phục Sinh (03.05.2018): Lễ kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 14, 6-14 "Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: "Thầy là đường, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên (25.01.2018): Lễ Kính Thánh Phaolô, Tông đồ trở lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 16, 15-18). Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Ngày III Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (27.12.2017): Lễ Thánh Gioan, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,2-8) Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (30.11.2017): Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 4,18-22) Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên (28.10.2017): Lễ Kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...