Tuần I Mùa Vọng

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09.12.2017): Sứ mệnh tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,35-10,1.6-8)   Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (08.12.2017): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tuyên xưng " Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (07.12.2017): Người khôn ngoan thi hành ý Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,21-27) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng (06.12.2017): Hóa bánh ra nhiều

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 29-37). Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (05.12.2017): Lòng người vẫn còn đóng kín với Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 21-24). Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng (04.12.2017): Xin Ngài chỉ phán một lời

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,5-11). Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm B (03.12.2017): Luôn tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13,33-37). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ...