Tuần XXI Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên (01.09.2018): Kẻ có được cho thêm

Phúc Âm: Mt 25, 14-30 "Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên (31.08.2018): Một sự phân định dứt khoát

Phúc Âm: Mt 25, 1-13 "Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên (30.08.2018): Sống tỉnh thức và sẵn sàng.

Phúc Âm: Mt 24, 42-51 "Các con hãy sẵn sàng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXI Mùa Thường Niên (29.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Phúc Âm: Mc 6, 17-29 "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên (28.08.2018): Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Mt 23, 23-26 "Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên (27.08.2018): Lễ nhớ Thánh Monica*

Phúc Âm: Mt 23, 13-22 "Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm B (26.08.2018): Con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Phúc Âm: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên (02.09.2017): Trách nhiệm của các bậc Cha Mẹ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25,14-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên (01.09.2017): Tích cực sống Đức Tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25,1-13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên (31.08.2017): Tỉnh thức chờ Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 24,42-51) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các ...