Tuần XXV Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2018): Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Phúc Âm: Ga 1, 47-51 "Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (28.09.2018): Tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời

Phúc Âm: Lc 9, 18-22 "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên (27.09.2018): Lễ nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục*

Phúc Âm: Lc 9, 7-9 "Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, quận vương ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên (26.09.2018): Tin Mừng và cuộc sống.

Phúc Âm: Lc 9, 18-22 "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2018): Để Lời Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 8, 19-21 "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (24.09.2018): Gieo vào giữa lòng đời.

Phúc Âm: Lc 8, 16-18 "Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên, Năm B (23.09.2018): Ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ.

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (30.09.2017): Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,44b-45) Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2017): Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên (28.09.2017): Dấu hỏi cho người khác

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,7-9) Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết