Tuần XXXII Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên, Năm B (11.11.2018): ÁNH MẮT THIÊN CHÚA

Phúc Âm: Mc 12, 38-44 "Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên (18.11.2017): Tín thác vào Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên (17.11.2017): Thực tại cánh chung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,26-37) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên (15.11.2017): Thể hiện của tự do thực sự

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19) Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên (14.11.2017): Tinh thần phục vụ đích thực

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,7-10) Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên (13.11.2017): Sống là liên đới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên, Năm A (12.11.2017): Kẻ khờ dại đánh mất Nước Trời!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt. 25, 1-13). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. ...