Giải đáp thắc mắc: Tái hôn với người Công giáo

Chúa Nhật, 12-03-2017 | 20:29:20

Hỏi:

Có hai vợ chồng trước đây là không Công giáo đã xin theo đạo, đã chịu Bí tích Rửa tội và Thêm sức nhưng họ đã không cử hành Bí tích Hôn phối. Gần đây con nghe nói họ đã xin li dị nhau ở tòa đời vậy họ có bị ngăn trở gì khi tái hôn với người Công giáo không?Theo con nghĩ là không. Xin cha cho biết ý kiến.

Trả Lời:

Công đồng Tridentino đã định tín: Mọi hôn nhân hợp pháp do luật tự nhiên và thiên định đều vĩnh viễn và bất khả phân ly. Tức là hôn nhân của những người lương nếu không có ngăn trở theo luật tự nhiên và thiên luật thì được coi là thành sự. Về trường hợphai vợ chồng không Công giáo mà nay đã được chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo để trở thành người Công giáo thì tình trạng hôn phối của họ có thể dựa vào điều Giáo luật trình bày về Bí tích Hôn phối sau đây:

Điều Giáo luật số 1055 khẳng định rằng:

1. Do giao ước hôn nhân, môt người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống; tự bản chất, giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người đã được Rửa Tội lên hàng bí tích.

Như vậy khi hai người nam nữ không phải là Kitô hữu kết hôn với nhau, hôn phối của họ là hôn phối tự nhiên. Sau khi cả hai lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thì theo tinh thần điều Giáo luật 1055, § 1 trên đây, hôn phối của họ tức khắc trở thành bí tích vào chính lúc rửa tội. Vì thế, họ không cần phải cử hành Bí tích Hôn phối nữa.

Theo Giáo luật thì hôn phối giữa các tín hữu đã chịu phép Rửa tội không chỉ là một giao ước tự nhiên, nhưng giao ước ấy được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, và do tính chất bí tích này, đặc tính một vợ một chồng và bất khả phân ly càng được kiện toàn và củng cố hơn.

Cũng vì thế, họ không thể ly dị và không thể kết hôn với người khác dù với người Công Giáo theo phép đạo.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích DCCT

 

Tags: ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184