THÔNG BÁO: Về việc thay đổi Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống

Chúa Nhật, 22-03-2020 | 19:57:44

Từ tháng 4, Thánh Lễ Bảo Vệ Sự Sống đầu tháng tại Nhà nguyện Hiệp Nhất sẽ được thay thế bằng Thánh Lễ tại Nhà Thờ lớn vào lúc 20 giờ tối thứ 7.