Bài 03: Cách thức lưu truyền mạc khải (074-100)

Chúa Nhật, 26-02-2017 | 10:27:47

 “Lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa” (2 Pr 1,21).

H. Mặc khải được lưu truyền thế nào ?

Mặc khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh Truyền.

H. Thánh Kinh là gì ?

Thánh Kinh là sách ghi chép mặc khải của Thiên Chúa dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

H. Thánh Truyền là gì ?

Thánh Truyền là mặc khải của Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã trao phó cho các Tông đồ và các Đấng kế vị để các Ngài gìn giữ, trình bày và rao giảng cách trung thành.

H. Huấn quyền là gì ?

Huấn quyền là quyền của Hội thánh được Chúa Ki-tô trao phó để giải thích và áp dụng Lời Chúa.

H.   Các tín hữu có dự phần vào việc lưu truyền mặc khải không ?

Tất cả các tín hữu đều dự phần vào việc lưu truyền mặc khải vì họ đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần dạy dỗ và hướng dẫn.

Tags: , ,