Bài 04: Kinh Thánh, Sách ghi Lời Chúa (101-141)

Thứ Năm, 02-03-2017 | 20:33:54

“Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính” (2 Tm 3,16).

H. Ai là tác giả Kinh Thánh ?

– Thiên Chúa là tác giả Kinh Thánh và Người đã linh hứng cho một số người để họ viết những gì Người muốn mặc khải.

H. Để hiểu đúng Kinh Thánh, ta phải làm gì ?

– Ta cần khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần soi sáng và theo chỉ dẫn của Hội thánh.

H. Kinh Thánh gồm mấy phần và bao nhiêu cuốn ?

– Kinh Thánh gồm hai phần : Cựu ước có 46 cuốn và Tân ước có 27 cuốn, trong đó bốn sách Tin Mừng là quan trọng nhất.

H. Đâu là trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh ?

– Là Chúa Giê-su Ki-tô, vì toàn bộ Kinh Thánh qui hướng về Chúa Ki-tô và được hoàn tất nơi Người.

H. Hội thánh tôn kính Kinh Thánh thế nào ?

– Hội thánh luôn tôn kính Kinh Thánh như tôn kính chính Thân Thể Chúa. Cả hai nuôi dưỡng và chi phối toàn thể đời sống Ki-tô giáo.

H. Kinh Thánh có cần cho đời sống chúng ta không ?

– Rất cần, vì “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô” (Th.Giê-rô-ni-mô). Bởi thế, ta phải siêng năng đọc, suy gẫm và đem ra thực hành (x. Mt 7,26).

Tags: , ,