Bài 27: Mầu nhiệm Vượt qua trong các Bí tích (1113 - 1134)

Thứ Tư, 24-05-2017 | 05:28:47

 

“Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

H. Bí tích là gì ?

– Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng do Chúa Giê-su thiết lập và được trao lại cho Hội Thánh để ban sự sống thần linh cho chúng ta.

H. Có mấy Bí tích ?

Có bảy Bí tích :

– Một là Bí tích Rửa tội,

– Hai là Bí tích Thêm sức,

– Ba là Bí tích Thánh thể,

– Bốn là Bí tích Hòa giải,

– Năm là Bí tích Xức dầu bệnh nhân,

– Sáu là Bí tích Truyền chức thánh,

– Bảy là Bí tích Hôn phối.

H. Những Bí tích nào đuợc lãnh nhận một lần mà thôi ?

– Có ba Bí tích này, một là Bí tích Rửa tội, hai là Bí tích Thêm sức, ba là Bí tích Truyền chức thánh ; vì ba Bí tích ấy in vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được.

H. Vì sao gọi là Bí tích đức tin ?

– Vì khi lãnh nhận các Bí tích, ta phải có lòng tin, và nhờ các Bí tích, đức tin của ta càng thêm mạnh mẽ và vững chắc hơn.

H. Ai cử hành các Bí tích ?

– Hội Thánh cử hành các Bí tích với tư cách là Cộng đoàn Tư Tế của Chúa Ki-tô.

H. Cần có những điều kiện nào để lãnh nhận các Bí tích ?

Cần có những điều kiện này :

– Một là phải đón nhận và học hiểu Lời Chúa.

– Hai là phải có đức tin và thật lòng ước muốn.

H. Các Bí tích có cần thiết để được cứu độ không ?

– Đối với các tín hữu, các Bí tích cần thiết để được ơn cứu độ, vì chính Chúa Ki-tô hành động nơi các Bí tích, và Chúa Thánh Thần làm cho những người lãnh nhận nên giống Con Thiên Chúa.

Có thể bạn quan tâm