Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên, Năm B (23.09.2018): Ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ.

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ...

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year B (September 23, 2018): Overcoming jealousy and selfish ambition

Today's Readings: Wisdom 2:12, 17-20 Ps 54:3-6, 8 James 3:16--4:3 Mark 9:30-37 www.usccb.org/bible/readings/092318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Năm B (16.09.2018): Thầy là ai? trong cuộc đời

Phúc Âm: Mc 8, 27-35 "Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ ...

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year B (September 16, 2018): Faith that works

Today's Readings:Isaiah 50:5-9a Ps 116:1-6, 8-9 James 2:14-18 Mark 8:27-35 www.usccb.org/bible/readings/091618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi.  Along the way he asked his disciples, "Who ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên, Năm B (09.09.2018): Épphatha - Hãy mở ra.

Phúc Âm: Mc 7, 31-37 "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển ...

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year B (September 9, 2018): How to have eyes that see and ears that hear

Today's Readings: Isaiah 35:4-7aPs 146:7-10 (with 1b)James 2:1-5Mark 7:31-37www.usccb.org/bible/readings/090918.cfm USCCB Podcast of the Readings:ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Again Jesus left the district of Tyreand went by way of Sidon to the Sea of ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên, Năm B (02.09.2018): Hãy sống chân thật

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 "Các ngươi gạt bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt ...

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B (September 2, 2018): Honoring God with our hearts

Today's Readings: Deuteronomy 4:1-2, 6-8 Ps 15:2-5 James 1:17-18, 21b-22, 27 Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 www.usccb.org/bible/readings/090218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm B (26.08.2018): Con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Phúc Âm: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói ...

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B (August 26, 2018): Looking beneath the surface to find Jesus

Today's Readings: Joshua 24:1-2a, 15-18b Ps 34:2-3, 16-21 (with 9a) Ephesians 5:21-32 John 6:60-69 www.usccb.org/bible/readings/082618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept ...