Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên, Năm B (19.08.2018): Sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh ...

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 19, 2018): Being consumed without being destroyed

Today's Readings: Proverbs 9:1-6 Ps 34:2-7 Ephesians 5:15-20 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/081918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (12.08.2018): Chân lý về bánh hằng sống.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52 "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là ...

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 12, 2018): Feasting on the source of eternal life.

Today's Readings: 1 Kings 19:4-8 Ps 34:2-9 Ephesians 4:30--5:2 John 6:41-51 www.usccb.org/bible/readings/081218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven, " and ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (05.08.2018): Bánh sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không ...

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 5, 2018): Working hard for what matters most.

Today's Readings: Exodus 16:2-4, 12-15 Ps 78:3-4, 23-25, 54 Ephesians 4:17, 20-24 John 6:24-35 www.usccb.org/bible/readings/080518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm B (29.07.2018): Hãy cho họ ăn.

Phúc Âm: Ga 6, 1-15 "Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng ...

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 29, 2018): The truth about the miracle of multiplication

Today's Readings: 2 Kings 4:42-44 Ps 145:10-11, 15-18 Ephesians4:1-6 John 6:1-15 www.usccb.org/bible/readings/072918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (22.07.2018): Lời khuyên thiết thực

Phúc Âm: Mc 6, 30-34 "Họ như đàn chiên không người chăn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ...

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 22, 2018): Finding energy to do what we're called to do.

Today's Readings: Jeremiah 23:1-6 Ps 23:1-6 Ephesians2:13-18 Mark 6:30-34 www.usccb.org/bible/readings/072218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.  He said to them, “Come away by yourselves ...