Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm B (15.07.2018): Sống thanh thoát

Phúc Âm: Mc 6, 7-13 "Người bắt đầu sai các ông đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho ...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 15, 2018): Go forth in bold confidence!

Today's Readings: Amos 7:12-15 Ps 85:9-14 Ephesians 1:3-14 Mark 6:7-13 www.usccb.org/bible/readings/071518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.  He ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (08.07.2018): Bụt nhà không thiêng

Phúc Âm: Mc 6, 1-6 "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ ...

Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 8, 2018): Rejected, misunderstood, disbelieved

Today's Readings: Ezekiel 2:2-5 Ps 123:1-4 2 Corinthians 12:7-10 Mark 6:1-6 www.usccb.org/bible/readings/070818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples.  When the sabbath came ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên, Năm B (01.07.2018): Niềm tin - Kiên nhẫn và can đảm

Phúc Âm: Mc 5, 21-43 "Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân ...

Thirteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 1, 2018): How to touch the hem of Jesus' garment

Today's Readings: Wisdom 1:13-15; 2:23-24 Ps 30:2, 4-6, 11-13 2 Corinthians 8:7, 9, 13-15 Mark 5:21-43 www.usccb.org/bible/readings/070118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên, Năm B (24.06.2018): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Phúc Âm:  Lc 1, 57-66. 80 "Nó sẽ gọi tên là Gioan". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa ...

Twelfth Sunday in Ordinary Time, Year B (June 24, 2018): Solemnity of the Nativity of Saint John the Baptist.

Today's Readings: Isaiah 49:1-6 Ps 139:1b-3, 13-15 Acts 13:22-26 Luke 1:57-66, 80 www.usccb.org/bible/readings/062418-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the time arrived for Elizabeth to have her child she gave birth to a son. Her neighbors ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên, Năm B (17.06.2018): Gieo lời yêu thương

Phúc Âm: Mc 4,26-34 "Hạt cải, là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Eleventh Sunday in Ordinary Time, Year B (June 17, 2018): God is calling you this week!

Today's Readings: Ezekiel 17:22-24 Psalm 92:2-3,13-16 2 Corinthians 5:6-10 Mark 4:26-34 www.usccb.org/bible/readings/061718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to the crowds: “This is how it is with the kingdom of God; it is as if ...