Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Hai tuần V Mùa Chay (03.04.2017): Người đàn bà ngọai tình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,1-11) Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay, (01.04.2017): Càng thêm đố kỵ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay, (31.03.2017): Dư luận về Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,1-2.25-30). Bấy giờ, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết ...

Friday of the Fourth Week of Lent (March 31, 2017): Serve God with your in-credibility

Today's Readings: Wisdom 2:1a, 12-22 Psalm 34:17-21, 23 John 7:1-2, 10, 25-30 www.usccb.org/bible/readings/033117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_03_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Năm tuần IV Mùa Chay, (30.03.2017): Lời chứng bởi Gioan

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,31-47) 31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Tư tuần IV Mùa Chay, (29.03.2017): Tin Ngài thì sẽ được sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,17-30) (17) Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc". (18) Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Ba tuần IV Mùa Chay, (28.03.2017): Chữa kẻ bất toại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,1-3a.5-16). Nhân một dịp lễ của người Dothái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hipri gọi là Bếtdatha. Hồ này ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Hai tuần IV Mùa Chay, (27.03.2017): Chữa con ông vệ sĩ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4,43-54). Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần III Mùa Chay (25.03.2017) Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ: Cám ơn mẹ đã sinh con ra

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần III Mùa Chay (25.03.2017): Người thu thuế ra về được khỏi tội.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,9-14) Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác:  “Có hai ...