Hằng ngày

Suy Niệm Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 8, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ...

Suy Niệm Thứ 4 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh ...

Suy niệm Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

Lời Chúa: Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi ...

Suy niệm Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên

ĐỨC GIÊSU THỞ DÀI NÃO RUỘT Lời Chúa: 11 Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ 7 Tuần 5 Mùa Thường Niên

Học Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa Giêsu Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Suy Niệm Tin Mừng Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên

Quyền Nằng Của Thiên ChúaLời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến ...

Friday of the Fifth Week in Ordinary Time

The Authority of God “Ephphatha!” (that is, “Be opened!”)  And immediately the man’s ears were opened.  Mark 7:34-35 How often do you hear Jesus say this to you?  “Ephphatha! Be opened!”  Or how often do you hear Him speak ...

Mọi người đều đến với ông (12.01.2019 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh)

Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đến miền đất Giuđê, Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Còn Gioan, đang làm phép rửa tại Ênon, gần ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên (03.11.2018): Để Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-11 "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà ...

Saturday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (November 3, 2018): Will you do more from heaven?

Today’s Readings: Philippians 1:18b-26 Ps 42:2,3,5 Luke 14:1,7-11 http://www.usccb.org/bible/readings/110318.cfm USCCB Podcast of the Readings: http://ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_11_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết