Hằng ngày

Wednesday of the Fourth Week of Easter (May 10, 2017): Sharing the light

Today's Readings: Acts 12:24 -- 13:5a Ps 67:2-6, 8 John 12:44-50 www.usccb.org/bible/readings/051017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me believes not only in me but also in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh (09.05.2017): Ta và Cha là một.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,22-30) Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. ...

Tuesday of the Fourth Week of Easter (May 9, 2017): God holds on tight!

Today's Readings: Acts 11:19-26 Ps 87:1b-7 (with Ps 117:1a) John 10:22-30 www.usccb.org/bible/readings/050917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus walked about ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh (08.05.2017): Ta là cửa đoàn chiên.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,11-18) Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: (11) Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống ...

Monday of the Fourth Week of Easter (May 8, 2017): Trusting in the Holy Spirit's plan

Today's Readings: Acts 11:1-18 Ps 42:2-3; 43:3-4 John 10:1-10 www.usccb.org/bible/readings/050817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man, who ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh (06.05.2017): Xác tín niềm tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,60-69) Khi ấy, có nhiều môn đệ của Đức Giêsu nói rằng: “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Ðức Giêsu tự mình biết ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh (05.05.2017): Lương thực linh hồn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,52-59) Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta ...

Friday of the Third Week of Easter (May 5, 2017): A more powerful experience of the Eucharist.

Today's Readings: Acts 9:1-20 Ps 117:1bc-2 (with Mark 16:15) John 6:52-59 www.usccb.org/bible/readings/050517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_05.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his Flesh to eat?" Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh (04.05.2017): Tin Chúa sẽ được sống muôn đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6,44-51) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo ...

Thursday of the Third Week of Easter (May 4, 2017): The gift of living bread

Today's Readings: Acts 8:26-40 Ps 66:8-9, 16-17, 20 (with 1) John 6:44-51 www.usccb.org/bible/readings/050417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds: "No one can come to me unless the Father who sent ...