Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (08h00 - 28/06/2020) Lm Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 09:52:48