Giảng lễ 15h30 (02/10/2020) Hội Lòng Chúa Thương Xót - Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Bảy, 03-10-2020 | 15:55:09