Giảng lễ |18h30 | Chúa Nhật 27 TN - LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI | 03/10/2021 | Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR

Chúa Nhật, 03-10-2021 | 19:35:45