Giảng lễ | 6h30 | Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên || 10/10/2021 | Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR

Chúa Nhật, 10-10-2021 | 10:58:09