Giảng lễ | 8h00 | Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên || 10/10/2021 | Lm Vincent Phạm Cao Quý CSsR

Chúa Nhật, 10-10-2021 | 10:58:44

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết