Giảng lễ Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên | Thánh lễ 15h30 |31/10/2021 | Lm Giuse Lương Văn Tây CSsR

Chúa Nhật, 31-10-2021 | 18:25:12

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết