Giảng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên | Thánh lễ 20h00 |31/10/2021 Lm Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng CSsR

Chúa Nhật, 31-10-2021 | 21:17:20

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết