Giảng lễ Chúa Nhật 31 Thường Niên | Thánh lễ 8h00 |31/10/2021 | Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Chúa Nhật, 31-10-2021 | 18:24:41