Giảng lễ Chúa Nhật Tuần XI Thường Niên | 6h30 | 13/06/2021 | Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng CSsR

Thứ Hai, 14-06-2021 | 20:19:36

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết