Giảng lễ Tam Nhật Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (18h00 - 26/06/2020) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Thứ Sáu, 26-06-2020 | 19:26:39