Giảng lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô (18h00 | 15/10/2020) Lm Micae Phạm Gia Lâm CSsR

Thứ Sáu, 16-10-2020 | 16:07:52

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết