Giảng lễ Tam Nhật Thánh Giêrađô ngày thứ 3 (18h00 | 16/10/2020) Lm. Phaolo Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Bảy, 17-10-2020 | 15:18:24

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết