Giảng lễ THÁNH PHÊRÔ & THÁNH PHAOLÔ, Tông Đồ (18h00 - 29/06/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Hai, 29-06-2020 | 19:50:26