Giảng lễ Thứ Hai Tuần XI Thường Niên | Thánh lễ 5h00 | 14/06/2021 | Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm CSsR

Thứ Hai, 14-06-2021 | 20:25:13

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết