Thông Báo: Khai Giảng Các Lớp Giáo Lý Dự Tòng

Thứ Bảy, 25-05-2019 | 15:50:47

 

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 

1. LỚP HỌC THỨ 2-4-6

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng thứ hai 10/06/2019

2. LỚP HỌC THỨ 3-5-7

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g30
  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng tối thứ BA 25/06/2019

3. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : THỨ 7: từ 15h30 – 17g30 

                                    CHỦ NHẬT: từ 8h00 – 10h30

  • Địa điểm: lầu 2 dãy A
  • Khai Giảng thứ bảy 01/06/2019

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                    – Các lớp học

Lưu ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4 khi ghi danh