Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (18g30 - 08.06.2019) Lm G B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 09-06-2019 | 10:07:12

Tags: ,