Suy Niệm Thứ 2: Lễ Truyền Tin

Chúa Nhật, 24-03-2019 | 15:27:58

Lời Chúa:  Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

 

Suy Niệm

Phản ứng của Đức Maria là gì trước lời truyền tin của Sứ thần? “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền.” Theo truyền thống, chúng ta thường nói về điều này như là một lời thưa “xin vâng” tuyệt vời của Mẹ Maria với Thiên Chúa!

Một điều chúng ta thấy trong những lời này là Mẹ Maria đang đưa ra sự tán thành hoàn toàn một điều gì đó mà Mẹ không hiểu. Tổng lãnh thiên thần đưa ra một lời giải thích ngắn gọn cho Mẹ, nhưng nếu chúng ta phân tích một cách trung thực tình huống này thì những gì thiên thần nói là vượt quá niềm tin đối với hầu hết mọi người. Cũng có lý khi kết luận rằng lời giải thích của tổng lãnh thiên thần không phải là điều thuyết phục Mẹ Maria. Mẹ Maria đã không nghe những lời này, phân tích, xem xét khả năng những lời này có hoặc không, và sau đó quyết định xem Mẹ có tin không. Không, Mẹ đã lắng nghe, đã suy ngẫm, và ngay lập tức đồng ý với những lời nói đó. Mẹ đã nói: “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Mẹ đã không nói: “Hãy thành sự cho tôi trong chừng mực tôi hiểu điều ngài nói.” Niềm tin của Mẹ là một niềm tin nhận biết sự thật mà không cần phải hiểu đầy đủ về nó. Đây là một ân ban!

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về sự thật. Chúng ta có thể đồng ý với thánh ý của Thiên Chúa và chân lý của Thiên Chúa mà không cần hiểu đầy đủ về chúng không? Chúng ta có tin cậy Chúa hơn chúng ta tin vào lý trí con người chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng tiến lên trong cuộc sống bằng đức tin chứ không phải chỉ bằng lý trí hạn hẹp của con người chúng ta không? Hãy cố gắng bắt chước đức tin thuần khiết của Mẹ Maria. Mẹ biết sự thật vì sự thật được nói ra trong lòng Mẹ. Và khi Mẹ lắng nghe, Mẹ đã đồng ý và chấp nhận thánh ý của Chúa. Chúng ta cũng phải sống như vậy.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con muốn tin Chúa bằng cả trí khôn, cả tâm hồn và cả sức lực chúng con. Xin giúp chúng con luôn lắng nghe Chúa nói và đáp lại với lòng bao dung và niềm tin trọn vẹn. Lạy Chúa, xin cho chúng con bắt chước đức tin hoàn hảo của Mẹ Maria bằng cách luôn cầu nguyện với Mẹ, “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: