Cung Nghinh Mẹ

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà rịa: Cung Nghinh Mẹ

"Lạy Mẹ Maria, khi Sứ Thiên chào đón, Mẹ đã thưa với Ngài những gì! Vì lòng tin phó thác, Mẹ đã luôn hợp tác, cưu mang Con Một Đấng tối cao... Xin cứu giúp ...