Đừng làm gương xấu sống hai mặt

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (05.11.2017) với Đức Thánh Cha: Đừng làm gương xấu sống hai mặt

Một khuyết điểm thông thường của những người có quyền bính, quyền bính dân sự cũng như quyền bính tôn giáo, là đòi hỏi nơi những người khác các điều cả khi đúng đắn, nhưng ...